Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

planimetria

Tag: planimetria
Znaleziono 49 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 1

1. Wykaż, że w trapezie prostokątnym różnica kwadratów długości przekątnych jest równa różnicy kwadratów jego podstaw.

zadania otwarte Wyników: 11

2. Prosta przechodząca przez wierzchołek A równoległoboku ABCD przecina jego przekątną BD w punkcie E i bok BC w punkcie F ...
3. Punkty A',B',C' są środkami boków trójkąta ABC. Pole trójkąta A'B'C' jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ABC.
4. Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD. Udowodnij, że zachodzi następująca równość..
5. Dane są dwa okręgi o wspólnym środku O i średnicach AB i CD. Punkt P leży na wewnętrznym półokręgu, punkt R leży na ....
6. Na zewnątrz trójkąta prostokątnego ABC, w którym kąt C wynosi 90 stopni oraz AC=5 i BC=12 zbudowano kwadrat ACDE. Punkt H leży..
7. Na boku BC trójkąta ABC wybrano punkt D tak, by kąt CAD = kątowi ABC. Odcinek AE jest dwusieczną kąta DAB. Udowodnij, że AC=CE.
8. Czworokąty ABCD i APQR są kwadratami (patrz rysunek). Udowodnij, że BP = DR.
9. Punkt E leży na ramienu BC trapezu ABCD, w którym AB i CD są jego podstawami. Udowodnij poniższą własność.
10. Punkty D i E dzielą bok trójkąta ABC na trzy równe części. Wykaż, że pole trójkąta ADE jest 3 razy mniejsze od pola trójkąta ABC
11. Ostrokątny trójkąt równoramienny ABC jest wpisany w okrąg o środku S. Oblicz miarę kąta CAB, wiedząc że kąt SAB = 40 stopni.
12. W trójkącie równoramiennym dane są długości ramion - 10 cm oraz wysokość opuszczona na podstawę - 5 cm. Oblicz miary jego kątów.

zadania zamknięte Wyników: 37

13. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
14. Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Oblicz dłuższy bok tego prostokąta.
15. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC=BC oraz kąt C ma miarę 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną Kąta BAC i D jest zawarty w ...
16. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu i środek O okręgu leży wewnątrz trójkąta. Wiedząc, że kąt ABO ma miarę 20 stopni ...
17. Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Oblicz pole tego rombu.
18. Wyznacz miarę kąta wpisanego przedstawionego na rysunku.
19. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Oblicz wysokość tego trapezu.
20. Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 78 stopni jest równa ...
21. Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień długości 12 m...
22. Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość..
23. Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa ...
24. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Oblicz powierzchnię zacieniowanego trójkąta.
25. Punkty A,B,C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Oblicz miarę kąta środkowego ASB (rys).
26. Odcinki AB i DE są równoległe (rys). Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1,3,9. Oblicz długość odcinka AD.
27. Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Oblicz długość boku tego kwadratu.
28. Oblicz liczbę przekątnych siedmiokąta foremnego.
29. Wysokość trójkąta równoramiennego wynosi 8, a jego ramię 10. Oblicz długość podstawy tego trójkąta.
30. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Oblicz wysokość tego trójkąta.
31. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Oblicz długość odcinka DE.
32. Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 stopni. Oblicz kąt rozwarty tego równoległoboku.
33. Oblicz pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm.
34. Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE, BC są podane na rysunku. Oblicz długość odcinka DE.
35. Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego wynosi 40 st. Oblicz miarę kąta przy krótszej podstawie.
36. Oblicz miarę kąta środkowego wiedząc, że suma tego kąta oraz kąta wpisanego opartego na tym samym łuku wynosi 180 stopni.
37. Znając kąt między cięciwą a styczną do okręgu w punkcie A, wyznacz miarę podanego kąta środkowego.
38. Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku równym pierwiastek z sześciu.
39. Oblicz liczbę przekątnych w dwunastokącie.
40. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Oblicz wysokość tego rombu.
41. W trójkącie równoramiennym dany jest kąt między jego ramionami mający 120 stopni. Oblicz miarę podanego kąta.
42. Mikołaj stoi 3 m od latarni i rzuca cień długości 1m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Oblicz wysokość latarni.
43. Oblicz wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu podanej długości.
44. Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB||CD i |AB|=6, |AC|=4 i |CD|=8
Oblicz długość \(AE\) wiedząc, że \(AB\parallel CD\) i \(\left | AB \right |=6,\left | AC \right |=4,\left | CD \right |=8\). A. \(\left | AE \right |=2\)            B....
45. W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC|=|BC|=7 oraz |AB|=12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa:
W trójkącie równoramiennym \(ABC\) dane są \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=7\) oraz \(\left | AB \right |=12\). Wysokość opuszczona z wierzchołka \(C\) jest równa:   A....
46. Dany jest trójkąt równoramienny o kącie przy podstawie równym 40 stopni. Wyznacz miarę kata spełniającego podany warunek.
47. Znając promienie dwóch okręgów oraz odległośc między ich środkami określ ich wzajemne położenie.
48. Środek okręgu opisanego na trójkącie to punkt przeciecia się dwusiecznych, wysokości, symetralnych czy środkowych tego trójkąta?
49. Oblicz dany kąt, korzystając z zależności między kątem wpisanym i opisanym na okręgu.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: