Znajdujesz się tutaj ›› Regulamin
Drukuj

Regulamin

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Prawa do materiałów zawartych w Serwisie e-zadania.pl przysługują firmie FHSU Novum za wyjątkiem takich, które są wyraźnie oznaczone jako należące do osób trzecich i z których korzystanie oparte jest na porozumieniach z tymi osobami.
Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, kopiowanie, powielanie pomysłu, opracowywanie, modyfikowanie opisanych materiałów oraz jakichkolwiek części serwisu e-zadania.pl. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania materiałów w innych niż e-zadania.pl witrynach internetowych, a także w ramach wszelkich innych form rozpowszechniania.
Wszelkie przypadki bezprawnego wykorzystywania materiałów pochodzących z Serwisu e-zadania.pl będą przez nas ścigane na drodze prawnej.

 

WARUNKI OGÓLNE/OPIS USŁUGI

   1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez FHSU Novum  portalu internetowego prowadzonego pod adresem: www.e-zadania.pl (dalej: Serwis) oraz warunki korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
   2. FHSU Novum z siedzibą w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 425, jest firmą zarejestrowaną w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej  pod nr 632 (dalej: "Administrator" lub "Firma").
   3. Użytkownik/cy Internetu („Użytkownik”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie może korzystać  z materiałów oferowanych w Serwisie przez Administratora.
   4. Administrator umożliwia korzystanie z Serwisu bez konieczności zakładania konta Użytkownika, jednakże aktywacja konta Użytkownika warunkuje możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
   5. Rozpoczęcie korzystania  przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe od momentu zarejestrowania się w nim. Ma on dostęp do wielu materialów edukacyjnych znajdujących sie w serwisie (m.in.  testy interaktywne, filmiki edukacyjne i inne materiały dydaktyczne).

KORZYSTANIE Z SERWISU

   6. Administrator ma prawo do wstrzymania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który
      a) wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
      b) narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.
   7. Administrator dołoży należytych starań, aby korzystanie z Serwisu  było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Firma nie odpowiada za uciążliwości w korzystaniu z Serwisu wynikające z jakości usług teleinformatycznych świadczonych przez dostawców połączeń internetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    8. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
    9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
  11. Cała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i Aplikacje dostępne w Serwisie stanowią własność Administratora lub podmiotów z którymi Firma zawarła stosowne umowy licencyjne i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informacje na temat materiałów wykorzystywanych z innych serwisów bedą  podawane systematycznie przez Administratora.
  12. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących.

ZMIANY REGULAMINU

  13. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  14. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  15. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
  16. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  17. Wypełniając jakikolwiek formularz dostępny w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do decydowania do ich przetwarzania.
  18. Użytkownik  dokonując rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, wyraża równocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Firmę.
  19. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997, o ochronie danych osobowych - Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami ): dane osobowe podawane podczas rejestracji Użytkownika będą gromadzone i przetwarzane przez Firmę  tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych i  marketingowych.
  20. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym
  21. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich poprawiania. Opcja taka jest dostępna na osobistym Koncie Użytkownika.
  22. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
  23. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 

 

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: